Usługi

Usługi

Wykonujemy następujące usługi geodezyjno - kartograficzne:

Mapy:
Mapy sytuacyjno - wysokościowe dla celów projektowych
Mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów opiniodawczych
Mapy do celów sądowych (zasiedzenia, roszczenia, inne)
Mapy do planu zalesienia
Mapy numeryczne

Inwentaryzacje:
Inwentaryzacje powykonawcze sieci i przyłączy urządzeń podziemnych
Inwentaryzacje powykonawcze budynków
Inwentaryzacje powykonawcze dróg

Pomiary:
Pomiary kontrolne elementów konstrukcyjnych z graficznym przedstawieniem wyników (słupy, kotwienie, pionowość, itd.)
Pomiary niwelacyjne tras - sporządzanie profili podłużnych i poprzecznych dróg, rowów melioracyjnych, uzbrojenia terenu
Pomiary powierzchni użytkowych obiektów
Pomiary objętości mas ziemi, wykopów
Pomiary powierzchni upraw, użytków

Tyczenia:
Tyczenia tras dróg, sieci podziemnych, przyłączy
Tyczenia budynków, osi konstrukcyjnych

Pozostałe:
Sporządzanie wykazów zmian gruntowych (ujawnienie rzeczywistego stanu prawnego)
Podziały nieruchomości (mapy z projektowanym podziałem)
Geodezyjne opracowanie linii rozgraniczających ulic
Opracowania geodezyjne do uzgodnienia w ZUDP
Skanowanie, kalibracja, archiwizacja map
Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości
Wznowienia granic nieruchomości
Rozgraniczenia nieruchomości
Badania ksiąg wieczystych
Wektoryzacja map
Inne prace nietypowe

+48 607 332 645

geodeta@geo-inwent.pl